Team Members

Paridhi Vyas

Paridhi Vyas

CEO

Prerna Mishra

Prerna Mishra

Content Writer

Rahul Vyas

Rahul Vyas

Co-Founder & CFO

Akshat Choukse

Akshat Choukse

Co-Founder & CTO

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn